Integritetspolicy för Alla Kvinnors Hus

Alla Kvinnors Hus (AKH) arbetar stödjande och opinionsbildande samt bedriver skyddat boende och samtalsmottagning inom vårt verksamhetsområde. Följande information gäller all verksamhet utom vårt skyddade boende som arbetar utifrån regler som gäller för HVB.

Här kan du läsa om hur dina personuppgifter behandlas hos oss i enighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

AKH samlar endast in de uppgifter som är relevanta för ändamålet och hanteras endast av utbildad personal. Vi lagrar inte dina uppgifter längre än vad som är nödvändigt.

Du kan begära ut dina personuppgifter och/eller få dem ändrade eller raderade. Kontakta gärna oss om du har några frågor.

 

Vilka uppgifter behandlar vi om dig och varför?

Genom att du kommer i kontakt med AKH kan du komma att lämna vissa uppgifter till oss. Här kan du läsa vilka uppgifter vi samlar in, för vilka ändamål vi behandlar dessa och vilket lagligt stöd vi har att behandla dessa.

 

Om du söker stöd hos oss

När du ringer vår samtalstelefon kan du vara anonym. Om samtalsserie blir aktuellt eller om du gör en intresseanmälan om samtalsstöd på vår hemsida behöver vi oftast vissa personuppgifter för att kunna administrera kontakten. Dessa samlas då in med ditt samtycke.

Om du väljer att lämna personuppgifter till oss sparar vi dessa endast under det året du varit kontakt med oss. Detta för att vi ska kunna ge dig uppföljande stöd om du önskar och för att kunna föra viktig statistik kring vår verksamhet.

Endast behörig personal på AKH har tillgång till personuppgifter som du har lämnat till oss. Tekniskt ansvarig hos leverantör av vårt bokning- och dokumentationssystem har tillgång till systemet och har enligt upprättat personuppgiftsbiträdesavtal förbundit sig till samma tystnadslöfte som AKH:s personal. Läs mer om tystnadslöfte längre ner.

 

Dokumentation

AKH för inte journal. Vi använder oss av viss dokumentation för att kuratorer på ett tryggt sätt skall kunna anteckna, i korthet, vad samtalen innehållit för att kunna uppdatera sig till nästa samtal. Dokumentationen behålls endast under det år som du varit i kontakt med oss och raderas sedan vid årsskiftet.

Lagring av dokumentation sker digitalt i systemet Kaddio. Kaddio biträder AKH med tekniska åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå i förhållande till riskerna med behandlingen.

 

Om du ger bidrag till oss

I din kontakt med AKH lämnar du viss information till oss. Vi behandlar dina uppgifter såsom kontaktuppgifter och betalningsuppgifter i samband med att du exempelvis skänker en gåva till oss. När du skänker ett bidrag till oss vid enstaka tillfällen sparas inte dina uppgifter annat än till eventuell produkt är levereras till dig. Vi behandlar aldrig dina uppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet. Du har också flera rättigheter enligt GDPR, bland annat att få information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar och kontrollera att de är korrekta.

 

För dig som är månadsgivare

Följande uppgifter behandlar vi om dig som är månadsgivare via kortbetalning:

Namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer, givarnummer och kortnummer. Uppgifterna hanteras så läng som du är månadsgivare och 36 månader efter att du upphört att vara månadsgivare, såsom kraven i bokföringslagen.

 

För dig som är mottagare av ett gåvobevis (köpt av en annan person)

Följande uppgifter behandlas om dig:

Namn, e-postadress och postadress. Dina uppgifter inhämtas från gåvogivaren.

Vårt och gåvogivarens berättigade intressen av behandling av dessa personuppgifter är att kunna administrera gåvan och se till att du får ta del av gåvobeviset.

Uppgifterna sparas i 3 månader efter att gåvobeviset är skickat. Därefter raderas dina uppgifter. Har du mottagit ett gåvobevis och vill att vi raderar dina uppgifter innan 3 månader går det bra att kontakta oss.

 

Samarbeten eller potentiella samarbeten

Följande uppgifter behandlas om dig:

Namn, telefonnummer, adress och e-postadress.

Vårt berättigade intresse av att hantera uppgifterna är för att kunna administrera kontakten med det företag som du företräder, för att vi ska kunna upprätthålla ett pågående samarbete eller ta initiativ till ett kommande sådant.

Uppgifterna bevaras så länge som du är anställd på företaget, vi har ett pågående samarbete, har planer på ett kommande samarbete och i 36 månader efter den senaste gåvan ditt företag skänk till AKH.

 

Övriga kontakter

Alla har inte kontakt med oss inom ramen för vår stödjande verksamhet eftersom Alla Kvinnors Hus också bedriver ett opinionsbildande och förebyggande arbete och dessutom är en medlemsorganisation med medlemmar som har kontinuerlig kontakt med oss. För oss är det viktigt att alla känner sig trygga i hur vi hanterar personuppgifter.