Utbildning

Att leda samtalsgrupp

med personer som utsatts för våld i nära relation

Att leda samtalsgrupp

Att leda samtalsgrupp innebär att du ger gruppdeltagarna möjlighet att öka sin kunskap om våld i nära relation, om sig själva och om sina egna reaktioner på det våld de utsatts för. Förhoppningsvis innebär den kunskapsökningen början på en mer långsiktig process och förändring av klienternas respektive livssituationer. Du erbjuder ett tryggt forum där möjlighet finns att sätta ord på känslor och upplevelser och med hjälp av övriga gruppdeltagare sortera och bearbeta de egna erfarenheterna av våld och hot. Du tillhandahåller också verktyg för att på egen hand arbeta vidare efter att samtalsgruppen är avslutad.

Som gruppledare kommer du att möta personer med varsin unik livshistoria och olika erfarenheter av våld i nära relation. Samtidigt kommer alla gruppdeltagare att ha mycket gemensamt. Våldet kan ha sett ut på olika sätt och pågått under olika lång tid, men mönstren och strategierna bakom våldet är desamma. Att möta andra med liknande erfarenheter och på det sättet bryta den isolering och tystnad man levt i, är något unikt med att ingå i en samtalsgrupp. Vår erfarenhet är att de flesta våldsutsatta personer ser sina upplevelser som privata och blir isolerade i händelserna. Möjligheten att få dela sina erfarenheter med andra är därför förlösande, giltiggörande och bekräftande. Ett resultat av detta brukar vara att känslor av skuld och skam minskar och känns mer hanterbara vilket har stor betydelse i processen med att bearbeta och komma vidare.

Vår metod

Varje grupptillfälle har ett specifikt tema att arbeta utifrån. Som gruppledare förbereder du arbetet kring respektive tema enligt en manual med ett antal återkommande inslag. Alla grupptillfällen inleds och avslutas på samma sätt. Andra återkommande moment är rundor och hemuppgifter. Detta skapar struktur och trygghet för gruppdeltagarna. Det underlättar också för dig som gruppledare och ger dig frihet och utrymme att fokusera på deltagarna och de samtal som förs.

De teman vi har valt följer en logisk ordning och är pedagogiskt anpassade för att erbjuda både
psykoedukation och möjlighet att bearbeta konsekvenser av våldet. Givetvis behöver inte alla teman vara lika aktuella för alla deltagare men vår erfarenhet är att merparten av våra teman är högst relevanta för våldsutsatta personer. Varje tema arbetas igenom grundligt ur flera infallsvinklar. En inledande psykoedukativ del följs av en kurativ del med samtal, reflektioner och övningar kopplade till det aktuella temat.

 

Genom att gå vår utbildning i att leda samtalsgrupp för personer som utsatts för våld i nära relation får du som samtalsledare tillgång till den verktygslåda du behöver för att bedriva ett sådant arbete på ett framgångsrikt sätt.

Att delta i vår metodutbildning är en kunskapshöjande insats för ert fortsatta arbete för personer med erfarenhet av våld i nära relation.

Om utbildningen

Utbildningen är fördelad över totalt fem dagar. Det första utbildningsblocket består av tre sammanhängande dagar där fokus är att från grunden gå igenom våldet och dess mekanismer och ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv djupdyka i AKH:s metod. Vi går tillsammans grundligt igenom metodmaterialet och genomförandet av varje tillfälle. Därefter följs grundblocket upp av två handledningstillfällen där syftet är att återknyta praktik till teori och där vi tillsammans ytterligare förstärker kunskapen i det kliniska arbetet att leda samtal för våldsutsatta.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer som i sin yrkesutövning möter personer utsatta för våld i nära relation. Ex. Socionomer, psykologer och behandlingspersonal.

Kontakta oss för mer information eller fyll i en intresseanmälan nedan.

Telefon: 08-644 09 20

E-post: info@allakvinnorshus.org

Kommande utbildningstillfällen 2024

Nedan finner du datum för utbildningstillfällen 2024. Vi kan skräddarsy utbildning och upplägg för er grupp så tveka inte att höra av er om inget av nedanstående datum passar er.