ORGANISATIONAKH:s högsta beslutande organ är årsmötet då våra ca 550 medlemmar väljer styrelseledamöterna. Posten som ordförande väljs på ett år i taget. Av övriga ledamöter i styrelsen väljs hälften växelvis vartannat år. Styrelsen är föreningens högsta organ och består av ordförande, vice ordförande, kassör samt fyra till åtta övriga ledamöter. Den dagliga verksamheten är personalens ansvar under ledning av verksamhetschefen.

Föreningens stadgar

LÄS MER OM: